ANONİM ŞİRKET KURULUMU

    Anonim şirket nasıl kurulur ? anonim şirket kuruluş işlemleri nelerdir, anonim şirket kaç günde kurulur, tek ortaklı anonim şirket nasıl kurulur, anonim şirket kurmak için gerekli şartlar, anonim şirketi nasıl açılır, anonim şirketi en az kaç kişi ile kurulur , anonim şirket nedir, tek kişilik anonim şirket nasıl kurulur, 2021 anonim şirket kurulumu , aş kuruluşunda sermayenin bankaya yatırılması zorunlu mu ?

 

     Anonim Şirketler gerek kuruluş işlemleri, gerekse muhasebe süreci olsun, yasal prosedürleri en komplike olan şirket türüdür. Özellikleri bakımından büyük ölçekli ticari projeler için uygun olan anonim şirketler, sağladığı ticari itibar ve prestij yönünden bir çok girişimci ve startup projelerince tercih edilmektedir. 

 

     Ticari faaliyetleri için anonim şirketi tercih eden girişimcilere, genel bilgilendirme için, kuruluş esnasında takip edilecek işlemleri , adım adım kaleme almaya çalışacağız. Anonim şirketin Kuruluş işlemlerinde, bir fikir ve yol haritası sunmas için belirttiğimiz kuruluş adımlarının haricinde, işinizin sektörü ve ticari faaliyet alanına göre bazı işlemlerin farklılık gösterebileceği ve ek izinlerin gerekebileceği hususuna dikkat edilmelidir.

Etiket; 2021, aş kuruluş, anonim şirket, kuruluş , açıllış,  anonim şirket kuruluş süreci, adım adım anonim şirket kurmak,2021 aş şirket kaç günde açılır, anonim şirket nasıl kurulur, anonim şirket kaç günde kurulur , tek kişi anonim şirket kurma aşamaları, aş kuruluşu, aş kurulum işlemleri, tek kişi anonim şirket kuruluşu, anonim şirket kaç günde kurulur , aş açılış işlemleri

Anonim Şirket Kuruluşu 2021

adım adım ANONİM ŞİRKET KURULUMu 2021

A -  SMMM - Serbet Muhasebeci Mali Müşavir

 

    Anonim şirket kurmaya karar verdiğinizde,  ilk belirlemeniz gereken , kuruluş ve muhasebe süreçleri için hizmet alacağınız adresi belirlemektir. Yasalarımıza göre , şirketlerin vergi beyannamelerinin hazırlanması ve muhasebe süreçleri için Mali Müşavirler yetkilidir.  Yani, Mali Müşavir olmadan vergi beyannameleri gönderilememektedir.         

 

    Diğer yandan,  anonim şirketin muhasebe süreçlerinde tecrübeli bir ekip,  şirkeitn kuruluş sürecinde , fuzuli zaman ve maliyet kayıplarınızı önleyecek ve şirket faaliyetine devam ettiği sürece, yasal ve mali riskler karşısında, işinizi koruyacaktır. 

B - Anonim Şirket AŞ Kurulumu İçin Gerekli Bilgi Ve Belgeler

 

Ortakların İkametgah Belgesi (2 şer nüsha. e-devlet)

Ortakların Kimlik Fotokoisi

3'er Adet Vesikalık Resim

İşyeri Kira Sözleşmesi

Kurulacak Şirketin Ünvanı

Şirket Sermaye Tutarı

Sermaye Payları/Oranları

Şirket temsilcisi 

C - Anonim Şirket Kurluş Ana Sözleşmesinin Hazırlanması

 

    Anonim Şirketin Ana Sözleşmesinde yer alması gereken husular ; 

 

 • Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunacağı yer.

 • Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde şirketin işletme konusu.

 • Şirketin sermayesi ile her payın itibarî değeri, bunların ödenmesinin şekil ve şartları.

 • Pay senetlerinin nama veya hamiline yazılı olacakları; belirli paylara tanınan imtiyazlar; devir sınırlamaları.

 • Paradan başka sermaye olarak konan haklar ve ayınlar; bunların değerleri; bunlara karşılık verilecek payların miktarı, bir işletme ve ayın devir alınması söz konusu olduğu takdirde, bunların bedeli ve şirketin kurulması için kurucular tarafından şirket hesabına satın alınan malların ve hakların bedelleriyle, şirketin kurulmasında hizmetleri görülenlere verilmesi gereken ücret, ödenek veya ödülün tutarı.

 • Kurucularla yönetim kurulu üyelerine ve diğer kimselere şirket karından sağlanacak menfaatler.

 • Yönetim kurulu üyelerinin sayıları, bunlardan şirket adına imza koymaya yetkili olanlar.

 • Genel kurulların toplantıya nasıl çağrılacakları; oy hakları.

 • Şirket bir süre ile sınırlandırılmışsa, bu süre.

 • Şirkete ait ilanların nasıl yapılacağı.

 • Pay sahiplerinin taahhüt ettiği sermaye paylarının türleri ve miktarları.

 • Şirketin hesap dönemi.

 • İlk yönetim kurulu üyeleri atanması

D- Anonim Şirket Ana Sözleşmesinin Noterde Onayı

         

       Şirket ana sözleşmesi tamamlandıktan sonra,  MERSİS sistemine girişi yapılır. Sistemin ilgili bölümlerine gerekli girişler yapıldıktan sonra onay verilip, talep no alınır.  Alınan talep numarası ile notere gidilerek 5 adet ana sözleşme, ortaklara imzalatılıp , onaylatılır.  Ayrıca  şirketi temsil edecek olan yetkili kişinin imza sirküleri alınır.  

 

 • Müdürlerin - Yetkili şirket temsilcilerinin imza beyannamesi (2 nüsha)

 • Kurucular ortakların imzaladığı kurucular beyanı

 • Kurucular dışından atanan müdür var ise,  müdürün görevi kabul ettiğine ilişkin imzaları noter onaylı belge.

 

     Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde noter onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye'de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.

 

* Kurucu ortaklar isterlerse , ana sözleşmeyi ticaret sicilde imzalayabilir. Yani noterde ana sözleşmeyi onaylatmak zorunlu değildir. 

 

*   Tüzel kişinin müdürlüğe seçilmesi halinde, tüzel kişi adına ve tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı-soyadı, adresi, uyruğu ve T.C. kimlik numarasını (yabancı uyruklularda vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) içerecek şekilde yetkili organ kararı ile tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin yabancı uyruklu ve Türkiye’de ikamet ediyor olması halinde ise, ikamet tezkeresi ve Türkçe tercümeli noter tasdikli pasaport sureti

 

*  Tüzel kişi müdürün yabancı uyruklu olması halinde tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren belge

( Bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)

E - Potansiyel Vergi Kimlik Numarası ve Banka Süreci

 

      Şirket ana sözleşmesi MERSİS sisteminde onaylanırken , sistem potansiyel vergi numarasını vermektedir. Şirketin tescilinden sonra, bu numara, şirketin geçerli vergi kimlik numarası olacaktır.        

     

     Banka işlemleri için , potansiyel vergi no ve ticaret sicilden ( veya noterden)  alınan evraklarla, bankada, şirket adına hesap açtırılır.  Sermayenin en az %25’i bloke ettirilir ve bankadan ilgili ticaret sicil memurluğuna hitaben bilgi yazısı alınır.  Bloke tutarı şirket tescil olduktan sonra şirket işlemlerinde kullanılmak üzere  nakit çekilebileceği gibi açılacak şirket hesabına da aktarılabilir.

F ; Kuruluş Belgeleri - Ticaret Sicile Kayıt - Yasal Defterler

 

   Ticaret odasına iletilecek belgeler ; 

 

 • Anonim şirket ana sözleşmesi - noterden - 3  adet / yabancı sermayeli aş. için 4 nüsha ( Ortaklar isterse ana sözleşmeyi ticaret odasında imzalayabilir ) 

 • Temsile Yetkili Müdürün İmza sirküleri 2 nüsha (Noterden alınması zorunlu değildir. Müdür ticaret odasında, bizzat imza beyanı verebilir. )

 • Ticaret sicilin , oda kayıt beyannamesi - ortakların fotoğrafı yapıştırılmalı

 • Kurucu hissedarlar bilgi formu

 • Sermayenin bloke ettirildiğini gösteren , banka dökümü

   

    Gibi belgeler tamamlandıktan sonra ,  Ticaret sicile iletilir. Bu aşama, tescil masrafları, sermayenin rekabet kurumu harcı başvuru esnasında yatırılmalıdır. Şirketin tescili tamamlandıktan sonra tescil yazısı, sicil tasdiknamesi ve faaliyet belgesi alınmalıdır.

     

       Yasal defterler ile ilgili , yeni yapılan düzenleme ile , ticaret odaları,  yeni kurulan şirketlerin muhasebe defterlerini tasdik ederek, şirket yetkililerine vermektedir. Kayıt onaylandıktan sonra, şirketin tutması gereken defterleri de almayı unutmayınız. 

 

 • Defter-i Kebir , Yevmiye Defteri , Envanter Defteri , Yönetim Kurul Karar Defteri , Ortaklar Pay Defteri, Damga Vergisi Defteri

G -  Anonim Şirket İmza Sirküleri & Muhasebeci Vekaleti

 

    Ticaret odasının kaydı tamamlamasından sonra,   şirket tüzel kişilik kazanır ve yasal olarak kurulmuş sayılır. Tescilden sonra, ticaret sicil gazetesi ortalama iki saat içerisinde alınabilmektedit. Ticaret sicil gazetesi  veya Ticaret odasından alınan sicil tasdiknamesi ile,  şirketi temsil edecek müdürün,  şirket ünvanı altında imza sirküleri çıkarılmalıdır. İmza sirküleri şirketin tüm yasal işlemlerinde kullanılacaktır.  
 
     Bu aşamada, imza sirküleri ile birlikte,  şirketin mali müşaviri için muhasebeci vekaletnamesi çıkarılmalıdır.  Mali Müşavir, bu vekaletname ile, şirketin vergi dairesi kaydı, muhasebe süreçleri ,ve sigorta süreçlerini takip edecektir. 

H-  ANONİM ŞİRKET VERGİ DAİRESİ KAYDI 

     

     Ticaret odasının, tescil işlemlerini tamamlamasından sonra, gerekli belgelerle vergi dairesine başvurulmalı ve interaktif vergi dairesi şifresi alınmalıdır. Gerekli belgeler ; 

 Temsilcinin imza sirküleri, Kira kontratı (veya Tapu Fotokopisi) , Vergi dairesi - şifre formu , e-tebligat formu , muhasebeci vekaletnamesi


      Vergi dairesine bu evraklar verildikten sonra,  bir görevli 3 - 5 gün içinde, şirket adresine kontrole gider ve bir yoklama tutanağı düzenleyip, şirket yetkilisine imzalatılır.

I - SANAYİ ODASINA KAYIT

     

    Sanayici şirketler, kuruluştan sonra, gerekli gerekli hadleri aştıklarında, sanayi odasına kaydolmalıdır.

 

 •   Sanayi Odası Başvuru Formu

 •   Ticaret Sicil Gazetesi

 •   Noter onaylı ana sözleşme

 •  Kurucu ortakların kimlik suretleri

J- BELEDİYE KAYIT VE RUHSAT İŞLEMLERİ:

     

  Şirketin ticaret sicilden tescili ve vergi dairesi işlemlerinden sonra, sektörü ve işyerinin faaliyetleri kapsamında, belediyeden ruhsat almak zorunda olabilir. Belediye ye "işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı" başvurunda bulunmak için gerekli belgeler ; 

 

 • Kira sözleşmesi (Büronuzun ya da işyerinizin m2 sini öğreniniz. , Ticaret sicil gazetesi, Vergi Levhası

ANONİM ŞİRKET - TİCARİ FAALİYETLERİN BAŞLATILMASI

 

   Bu aşamaların tamamlanmasına müteakip , anonim şirket , resmi olarak ticari faaliyetlerine başlayabilir. Fatura kesilebilir, işçi alınabilir, bankalardan şirket için hesap açılabilir, ithalat/ihracat yapılabilir. 

 

   Anonim şirketiniz ile, perakende satış yapacaksanız, yazarkasa-pos cihazı almanız gerekecektir.

 

     Kullanılacak fatura, sevk irsaliyesi, gider pusulası, makbuz gibi evrakları matbaadan bastırabilirsiniz. ÖNEMLİ ; Şirketlere kesilen (vergiler dahil) 5.000 TL ve üstü faturalar ile , nihai tüketicilere kesilen (vergiler dahil) 30.000 TL ve üzerindeki faturalar, maliyenin sisteminden e-arşiv fatura olarak düzenlenmesi yasal zorunluluktur. Firmalar isterlerse , bu hadlerin altında kalan tutarları da e-arşiv fatura olarak kesebilecektir.  Yani , tüm faturalarınızı e-arşi fatura olarak kesebilirsiniz, ayrıca maatbadan fatura bastırmak zorunda değilsiniz. 

 

 Not ;   KEP (Kayıtlı Elektronik Posta ) :   Elektronik tebligat yönetmeliğinde ;   “Elektronik tebligat hizmetinden yararlanma“ başlıklı 7’nci maddesi uyarınca , sermaye şirketlerine ( anonim, limited ve sp komandit şirketlere) elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur." Bu yönerge  gereği, tebligat göndermeye yetkili mercilerin ve sermaye şirketlerinin (anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin) KEP hesap sahibi olması zorunludur.  Bu sebeple, şirketi temsile yetkili müdürlerin,  şirket ünvanı altında,  Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) almaları, yerinde olacaktır. 

 Anonim şirket kuruluşunda sorularınız ve destek için bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz. İşinize özel detaylı Maliyet Tablosunu ÜCRETSİZ hazırlıyoruz. 

07.5.2021 Güncel