ANONİM ŞİRKET

     Anonim Şirketler, gerek kuruluş işlemleri, gerekse muhasebe süreci olsun, yasal prosedürleri  en komplike olan şirket türüdür. 

 

    Bu yazımızda, anonim şirket kuruluşu esnasında takip edilecek işlemleri , adım adım kaleme alacağız.  Kuruluş işlemlerinde, bir fikir oluşması için belirttiğimiz kuruluş işlemlerinde, işinizin türü'ne göre bazı işlemler farklılık gösterebilir. 

Etiket; 2020 aş kuruluş, 2020, 2020 anonim şirket, şirket kuruluşu,şirket açılışı, anonim şirket kuruluş süreci, adım adım anonim şirket kurmak,2020 aş şirket kaç günde açılır, anahtar teslim şirket kuruluşu, 2020 anonim şirket kuruluş prosedürleri, anonim şirket nasıl kurulur, anonim şirket kaç günde kurulur , tek kişi anonim şirket kurma aşamaları, aş kuruluşu, aş kurulum işlemleri, 2020 adım adım anonim şirket kuruluşu, aş kurmak, aş kurarken dikat edilmesi gerekenler, anonim şirket kaç günde kurulur , aş açılış işlemleri, adım adım aş açılışı

gallery/anonim şirket nasıl kurulur - aş kuruluş süreci
  Anonim Şirket Nasıl Kurulur-2020 Adım Adım aş. kurmak

Adım adım anonim şirket kuruluşu 2020

ANONİM ŞİRKET KURULUM İŞLEMLERİ 2020

A -  SMMM - Serbet Muhasebeci Mali Müşavir

             

          Anonim şirket kurulacağı zaman, öncelikle belirlenmesi gereken, kuruluş ve kuruluştan sonraki muhasebe süreçleri için, hizmet alınacak adrestir. Doğru adresten alınacak kaliteli hizmet, kuruluş sürecinde , fuzuli zaman ve maliyet kayıplarınızı önleyecek ve şirket faaliyetine devam ettiği sürece, yasal ve mali riskler karşısında, işinizi koruyacaktır. 

B - AŞ. Kurulumu İçin Gerekli Bilgi Ve Evraklar

 

        Aşağıdaki bilgi ve belgeleri temin edilmesi gerekmektedir; 

 • Ortakların İkametgah Belgesi (2 şer nüsha. e-devlet)

 • Ortakların Kimlik Fotokoisi

 • 3'er Adet Vesikalık Resim

 • Şirket Merkez Adresi

 • İşyeri Kira Sözleşmesi

 • Kurulacak Şirketin Ünvanı

 • Şirket Sermaye Tutarı

 • Sermaye Payları/Oranları

 • Şirket temsilcisi 

C- AŞ. Ana Sözleşmesinin Hazırlanması

 

   Şirketin resmi olarak kurulması için, şirket sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması ve bütün kurucuların imzalarının noterce onaylanması gerekmektedir. Gerekli husular ; 

 • Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunacağı yer.

 • Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde şirketin işletme konusu.

 • Şirketin sermayesi ile her payın itibarî değeri, bunların ödenmesinin şekil ve şartları.

 • Pay senetlerinin nama veya hamiline yazılı olacakları; belirli paylara tanınan imtiyazlar; devir sınırlamaları.

 • Paradan başka sermaye olarak konan haklar ve ayınlar; bunların değerleri; bunlara karşılık verilecek payların miktarı, bir işletme ve ayın devir alınması söz konusu olduğu takdirde, bunların bedeli ve şirketin kurulması için kurucular tarafından şirket hesabına satın alınan malların ve hakların bedelleriyle, şirketin kurulmasında hizmetleri görülenlere verilmesi gereken ücret, ödenek veya ödülün tutarı.

 • Kurucularla yönetim kurulu üyelerine ve diğer kimselere şirket karından sağlanacak menfaatler.

 • Yönetim kurulu üyelerinin sayıları, bunlardan şirket adına imza koymaya yetkili olanlar.

 • Genel kurulların toplantıya nasıl çağrılacakları; oy hakları.

 • Şirket bir süre ile sınırlandırılmışsa, bu süre.

 • Şirkete ait ilanların nasıl yapılacağı.

 • Pay sahiplerinin taahhüt ettiği sermaye paylarının türleri ve miktarları.

 • Şirketin hesap dönemi.

 • İlk yönetim kurulu üyeleri atanması

D- AŞ. Ana Sözleşmenin Noterde Onayı

         

       Şirket ana sözleşmesi tamamlandıktan sonra,  MERSİS sistemine girişi yapılır. Sistemin ilgili bölümlerine gerekli girişler yapıldıktan sonra onay verilip, talep no alınır.  Alınan talep numarası ile notere gidilerek 5 adet ana sözleşme, ortaklara imzalatılıp , onaylatılır.  Ayrıca  şirketi temsil edecek olan yetkili kişinin imza sirküleri alınır.  

 • Müdürlerin - Yetkili şirket temsilcilerinin imza beyannamesi (2 nüsha)

 • Kurucular ortakların imzaladığı kurucular beyanı

 • Kurucular dışından atanan müdür var ise,  müdürün görevi kabul ettiğine ilişkin imzaları noter onaylı belge.

     Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde noter onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye'de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.

 

*   Tüzel kişinin müdürlüğe seçilmesi halinde, tüzel kişi adına ve tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı-soyadı, adresi, uyruğu ve T.C. kimlik numarasını (yabancı uyruklularda vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) içerecek şekilde yetkili organ kararı ile tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin yabancı uyruklu ve Türkiye’de ikamet ediyor olması halinde ise, ikamet tezkeresi ve Türkçe tercümeli noter tasdikli pasaport sureti

 

*  Tüzel kişi müdürün yabancı uyruklu olması halinde tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren belge

( Bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)

E - Potansiyel Vergi Kimlik Numarası ve Banka Süreci

 

      Şirket ana sözleşmesi MERSİS sisteminde onaylanırken , sistem potansiyel vergi numarasını vermektedir. Şirketin tescilinden sonra, bu numara, şirketin geerli vergi kimlik nuamrası olacaktır.        

     

     Banka işlemleri için , potansiyel vergi no ve noterden alınan evraklarla, bankada, şirket adına hesap açtırılır.  Sermayenin %25’i bloke ettirilir ve bankadan ilgili ticaret sicil memurluğuna hitaben bilgi yazısı alınır.  Bloke tutarı şirket tescil olduktan sonra şirket işlemlerinde kullanılmak üzere  nakit çekilebileceği gibi açılacak şirket hesabına da aktarılabilir. Aynı zamanda rekabet kurumu payı da yatırılarak dekontu alınmalı ve Ticaret Sicil Memurluğu’na iletilmelidir.

F ; Kuruluş Belgeleri - Ticaret Sicile Kayıt - Yasal Defterler

 

   Ticaret odasına iletilecek belgeler ; 

 

 • AŞ. ana sözleşmesi - noterden - 3  adet / yabancı sermayeli aş. için 4 nüsha

 • Temsile Yetkili Müdürün İmza sirküleri 2 nüsha

 • Ticaret sicilin , oda kayıt beyannamesi - ortakların fotoğrafı yapıştırılmalı

 • Kurucu hissedarlar  bilgi formu

 • Sermayenin bloke ettirildiğini gösteren , banka dökümü

       Gibi belgeler tamamlandıktan sonra ,  Ticaret sicile iletilir. Bu aşama, tescil harçları, başvuru esnasında yatırılmalıdır. Şirketin tescili tamamlandıktan sonra tescil yazısı, sicil tasdiknamesi ve faaliyet belgesi alınmalıdır.

     

       Yasal defterler ile ilgili , yeni yapılan düzenleme ile , ticaret odaları,  yeni kurulan şirketlerin muhasebe defterlerini tasdik ederek, şirket yetkililerine vermektedir. Kayıt onaylandıktan sonra, şirketin tutması gereken defterleri de almayı unutmayınız. 

 • Defter-i Kebir

 • Yevmiye Defteri

 • Envanter Defteri

 • Yönetim Kurul Karar Defteri

 • Ortaklar Pay Defteri

 • Damga Vergisi Defteri

G -  AŞ. İmza Sirküleri - Muhasebeci Vekaleti

 

      Ticaret odasının kaydı tamamlamasından sonra,   şirket tüzel kişilik kazanır ve yasal olarak kurulmuş sayılır.  Ticaret odasından alınan , sicil tasdiknamesi ile,  şirketi temsil edecek müdürün,  şirket ünvanı altında imza sirkülerini çıkarabilir. 
 
      İmza sirküleri alınırken , vergi dairesi, muhasebe, sigorta süreçlerini takip edecek muhasebeciye, şirket ünvanı altında, muhasebeci vekaleti verilmelidir

H-  VERGİ DAİRESİNE KAYIT - YOKLAMA İŞLEMLERİ 

     

     Ticaret odasının, tescil işlemlerini tamamlamasından sonra, aşağıdaki evraklar, ilgili vergi dairesine iletilmelidir. 

 

 • Temsilcinin imza sirküleri

 • Kira kontratı (veya Tapu Fotokopisi)

 • Tescil belgesi - ticaret sicil tasdiknamesi  

 • Kurucu ortakların , onaylı kimlik suretleri

 • vergi dairesi açılış bildirimi 

 • Vergi dairesi - şifre formu

 • e-tebligat formu


      Vergi dairesine bu evraklar verildikten sonra,  bir görevli 3 - 5 gün içinde, şirket adresine kontrole gider ve bir yoklama tutanağı düzenleyip, şirket yetkilisine imzalatılır.

I - SANAYİ ODASINA KAYIT

     

    Sanayici şirketler, kuruluştan sonra, gerekli gerekli hadleri aştıklarında, sanayi odasına kaydolmalıdır.    

 •   Sanayi Odası Başvuru Formu

 •   Ticaret Sicil Gazetesi

 •   Noter onaylı ana sözleşme

 •  Kurucu ortakların kimlik suretleri

J- BELEDİYE KAYIT VE RUHSAT İŞLEMLERİ:

     

  Şirketin ticaret sicilden tescili ve vergi dairesi işlemlerinden sonra, sektörü ve işyerinin faaliyetleri kapsamında, belediyeden ruhsat almak zorunda olabilir.  

 

 • Gerekli ise, belediyeden işyeri açma ve çalışma ruhsatı çıkarmanız gerekmektedir. 

 • Çevre ve temizlik vergisini yatırınız

 • Kira sözleşmesini götürmeyi unutmayınız (işyeri sahibi sizseniz Tapu fotokopisi). Büronuzun ya da işyerinizin m2 sini öğreniniz.

 • Ticaret Odası tescil suretini götürünüz.

 • Şirketin Vergi Levhası

 • Ticaret Sicili Gazetesi

      Bu aşamalar bittikten sonra,  şirket , ticari faaliyetlerde bulunabilir.  Kullanılacak fatura, sevk irsaliyesi, gider pusulası, makbuz gibi evrakları matbaadan bastırabilirsiniz.  İşçi  çalıştırabilirsiniz, bankalardan kredi ve çek defteri alabilirsiniz. İşinizin özelliklerine  göre, mali mevzuat ve yasalar ile ilgili, Mali Müşavirler detaylı bilgilendirme yapacak ve yol gösterecektir. 

 

   KEP (Kayıtlı Elektronik Posta ) :   Elektronik tebligat yönetmeliğinde ;   “Elektronik tebligat hizmetinden yararlanma“ başlıklı 7’nci maddesi uyarınca , sermaye şirketlerine ( anonim, limited ve sp komandit şirketlere) elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur." Bu yönerge  gereği, tebligat göndermeye yetkili mercilerin ve sermaye şirketlerinin (anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin) KEP hesap sahibi olması zorunludur.  Bu sebeple, şirketi temsile yetkili müdürlerin,  şirket ünvanı altında,  Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) almaları, yerinde olacaktır. 

     İşinize özel detaylı Maliyet Tablosunu ÜCRETSİZ almak ve sorunlarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

05.12.2020 Güncel